Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Dr inż. Wiktor Seydak (1926-2017)

W dniu drugiego sierpnia 2017 roku zmarł w Katowicach w wieku 90 lat Wiktor Seydak, aktywny działacz i Zasłużony Senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Urodził się jako syn Mikołaja i Marty z Bielickich w dniu 14 grudnia 1926 roku w Brodnicy na Pomorzu. Nadano Mu imię Wiktor pochodzące od łacińskiego słowa oznaczającego zwycięstwo. I w swym dość długim życiu Wiktor zazwyczaj zwyciężał. Nie mógł jednak wygrać ze śmiertelną chorobą.
Wczesne lata młodzieńcze spędził w Brodnicy, i tu w roku 1939 ukończył szkołę podstawową oraz w Toruniu, gdzie wraz z rodzicami mieszkał zarówno podczas okupacji niemieckiej jak i po wojnie do roku 1949, kiedy to został absolwentem Gimnazjum i Liceum Elektrycznego kierowanego przez wilnianina mgr. inż. Eugeniusza Nieciejowskiego. Do zawodu elektryka przygotowywał się od podstaw, bo już jako uczeń szkolny zatrudnił się w charakterze pomocnika montera przy odbudowie zniszczonej w czasie działań wojennych radiostacji toruńskiej. Za rzetelną postawę w pracy i sumienne wykonywanie powierzonych Mu zadań, został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Początkowo zamierzał studiować na Politechnice Gdańskiej, ale po otrzymaniu oferty pracy w Biurze Projektów „Biprohut” z Zabrza, która obejmowała oprócz ciekawej pracy zawodowej także możliwość równoczesnego studiowania na Politechnice Śląskiej oraz otrzymanie mieszkania, zdecydował się przenieść na stałe na Górny Śląsk i w 1949 roku przyjechał do Zabrza.
Już w 1950 r. kontynuował edukację elektryczną w Studium Wieczorowym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Studia inżynierskie kończy w 1953 r. Po dwóch latach, w roku 1955 r., zdał trudny egzamin wstępny na studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym przed komisją, której przewodniczył profesor Stanisław Fryze. Dyplom magisterski uzyskuje w 1957 r.
Osiągnięcia na drodze edukacji elektrycznej zostały uwieńczone uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych w 1965 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Godzi się wspomnieć, że temat pracy doktorskiej, której promotorem był prof. Franciszek Szymik okazał się być tak dalece ciekawym, że spotkał się z zainteresowaniem środowisk naukowo-technicznych w skali ogólnokrajowej oraz na Forum Międzynarodowym. Praca doktorska dotyczyła obszaru elektrotermii i przedstawiała wyniki analizy wpływu stalowniczych pieców łukowych na wahania napięcia w sieci elektroenergetycznej. Zawierała przy tym wyniki wielu prac pomiarowych w kilku hutach na Górnym Śląsku w zainstalowanych tam wielkich piecach łukowych. Jakkolwiek kilkuletni staż pracy w Biurze Projektowym „Biprohut” był podstawą do wyboru tematu pracy doktorskiej, to jednak dalszy rozwój wiedzy i doświadczenia w profesji elektrycznej, został nakierunkowany na problematykę napowietrznego i kablowego zasilania zakładów przemysłowych oraz rozdziału energii elektrycznej w sieciach o napięciu do 110 kV.
Zmiana ukierunkowania zainteresowań teoretyczno-praktycznych w wybranym obszarze elektryki, wynikała ze zmiany miejsca pracy. Kolejny raz w życiu, znów na zasadzie roztropnego wyboru, skorzystał z oferty Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych „Elektromontaż nr 2” w Katowicach i pod koniec 1949 r. został zatrudniony w Dziale Dokumentacji Technicznej, mającym charakter biura projektów elektrycznych.
W roku 1951 po połączeniu Działów Dokumentacji Technicznej poszczególnych Elektromontaży w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych „Elektroprojekt” z siedzibą w Warszawie i oddziałami regionalnymi został projektantem w Oddziale Katowickim. Pracował w nim aż do przejścia na emeryturę w 1991 roku, awansując kolejno na kierownika pracowni i w 1969 roku na stanowisko dyrektora Oddziału w Katowicach.
Doktor inżynier Wiktor Seydak – rozporządzając mądrze i efektywnie zdobytą wiedzą i doświadczeniem w obszarze projektowania, przesyłu i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej – mógł także podjąć wyzwanie na niwie dydaktycznej. Na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego prowadził w latach 1969-1982 zajęcia w specjalności elektrycznej w randze docenta kontraktowego. Temat ­pracy doktorskiej, który przyniósł Mu rozgłos, wprowadził go w latach 1963-1968 i 1971-1979 do grona członków różnych Komitetów i Komisji najwyższej rangi państwowej. Były to między innymi: Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych, Komitet Elektrotechniki Teoretycznej – działający z ramienia PAN w problematyce Jakości i Niezawodności Energii Elektrycznej. Był autorem licznych publikacji w prasie technicznej, w których prezentował swój punkt widzenia w tematyce racjonalnego użytkowania energii elektrycznej oraz jakości i niezawodności zasilania.
Ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich związał się w 1953 r. Trwał w tym tak bardzo Mu bliskim związku – praktycznie do końca swych dni – przez ponad 60 lat. Był to związek nacechowany prawdziwą gotowością do aktywnego uczestniczenia w jego rozwoju i w budowaniu jego prestiżu w obszarze szeroko rozumianej elektryki. Pełnił przez kilkadziesiąt lat znaczące funkcje na różnych poziomach organizacyjnych Stowarzyszenia. Był wiceprezesem Oddziału Zagłębia Węglowego przez 28 lat. Na szczeblu centralnym SEP był w latach 1981-1985 członkiem Zarządu Głównego, a w latach 1984-1987 przewodniczył Centralnej Komisji Norm, Przepisów i Jakości SEP. To tylko te najważniejsze i kierownicze funkcje pełnione w ramach przebogatej aktywności społecznej, jaką się wyróżniał.
Przez wieloraką efektywną i wymierną aktywność społeczną na przestrzeni półwieku, stał się dr inż. Wiktor Seydak niekwestionowanym autorytetem w sprawach przepisowych w obszarze elektryki szeroko rozumianej. Osiągnięcia i zasługi w pracy zawodowej na polu nauki i w społecznym zaangażowaniu w SEP, a także w NOT i Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, zostały docenione. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi, łącznie z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za efektywną działalność społeczną w SEP został uhonorowany licznymi prestiżowymi medalami i odznakami, z Szafirową Odznaką Honorową włącznie. Już w roku 1991 dostąpił godności Zasłużonego Seniora SEP.
Wiktor Seydak swoją postawą życiową, potwierdzał ciągle na nowo swoje przywiązanie do cnót Człowieka Prawego, przez okazywanie innym szacunku, przez sumienność i obowiązkowość, przez wielką umiejętność zgodnego współdziałania w każdym środowisku społecznym.
W związku małżeńskim przeżył szczęśliwie 65 lat, doczekawszy się trojga potomstwa – dwóch córek i syna.
Uroczystość pogrzebowa była poprzedzona Mszą św. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Różańcowej w dzielnicy Zadole w Katowicach. Obok licznej rodziny Zmarłego, kościół zapełnił tłum bliskich znajomych z czasów pracy zawodowej oraz liczna grupa przyjaciół ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich i innych organizacji naukowo-technicznych. Homilia pożegnalna, wygłoszona przez księdza celebransa, była wzruszająca i przygotowana z wielką empatią.
Śp. Wiktor Seydak pozostanie w pamięci swych najbliższych i tych wszystkich, którzy w ciągu Jego długiego życia mogli go poznać, jako szlachetny, prawy Człowiek. Będzie nam Go brakowało.

Opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez Aleksego Kuźnika i Tomasza E. Kołakowskiego.

Tagi