ELEKTROENERGETYKA

Teoretyczne i praktyczne aspekty wyznaczania obciążeń maksymalnych w elementach sieci nN

Streszczenie: Ważnym zagadnieniem praktycznym w elektroenergetyce jest określenie wartości obciążenia maksymalnego dla poszczególnych elementów sieci. Od wartości tego obciążenia zależą bowiem parametry elementów sieci (przekroje przewodów, moce znamionowe transformatorów), czyli ostatecznie – koszty dostawy energii do odbiorców. W niniejszym artykule przedstawiony został teoretyczny sposób wyznaczania ww. obciążenia, oparty na matematycznych podstawach sumowania wartości losowych. Uwzględnia on liczbę odbiorców, zasilanych za pomocą danego elementu sieci oraz prognozowane obciążenie maksymalne dla pojedynczego odbiorcy i jego średnie roczne zużycie energii. Poddane zostały krytycznej analizie i ocenie aktualnie obowiązujące w tym zakresie wytyczne, zawarte w normie N SEP-E-002, ze szczególnym uwzględnieniem wartości współczynników jednoczesności występowania obciążenia maksymalnego dla określonej liczby odbiorców.

Więcej w numerze 3-2015 ŚWE

Tagi