KONFERENCJE, SEMINARIA, ZJAZDY

Jubileusz 55-lecia PTETiS w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 23 stycznia 2017 r.

W dniu 23 stycznia 2017 roku w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się podniosła uroczystość, kończąca – trwające przez okrągły rok – obchody 55-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Wśród Gości przybyłych na jubileusz znaleźli się Rektorzy: Politechniki Warszawskiej – prof. Jan Szmidt, Politechniki Częstochowskiej – prof. Norbert Sczygiol i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie – prof. Paweł Nowacki, prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak, przewodniczący Sekcji Nauk Technicznych Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów prof. Roman Barlik, przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN prof. Andrzej Demenko oraz liczne grono: prorektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów naukowo-badawczych (Instytutu Tele-Radiotechnicznego, Instytutu Elektrotechniki, Instytutu Energetyki, Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG), redaktorów naczelnych czasopism oraz przewodniczący i prezesi towarzystw naukowych i stowarzyszeń technicznych: PTMTiS – przew. prof. Zbigniew Kowalewski, Zarząd Główny SEP – prezes dr Piotr Szymczak, Oddział Zagłębia Węglowego SEP – prezes prof. Jerzy Barglik i IEEE-Polska Sekcja – przew. prof. Mariusz Malinowski.
PTETiS liczy aktualnie 960 członków (profesorów, doktorów hab. i doktorów oraz wybitnych dydaktyków i konstruktorów), skupionych w 15 Oddziałach mieszczących się w największych miastach akademickich oraz w 2 sekcjach. Swój elitarny charakter i wysoki prestiż zachowuje dzięki wierności procedurze przyjmowania nowych członków, która wymaga zarówno przedstawienia członków wprowadzających, swojego dorobku, jak i głosowania na posiedzeniu Zarządu Oddziału. PTETiS jest uważany za najszerszą platformę współpracy, współdziałania i spotkań akademickiego oraz przemysłowego środowiska naukowego w naszym kraju w obszarze elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Wiodącą formę działalności stanowią międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje, sympozja, seminaria i warsztaty, z których wiele ma formę cykliczną i jest organizowanych co roku od wielu lat. Ważną rolę odgrywają zebrania i sesje naukowe, pozwalające skupić – dzięki szerokiemu profilowi działalności i uniwersalnemu charakterowi towarzystwa – pracowników różnych kierunków i specjalności, jak też różnych instytutów i katedr. Ważną formą opieki nad młodymi pracownikami nauki, inspirującą i porywającą młodych badaczy do podejmowania ambitnych, oryginalnych i nietuzinkowych tematów badań – są konkursy naukowe oraz nagrody. Najnowszą inicjatywą, promującą interdyscyplinarność w nauce, wykorzystywanie zaawansowanych metod matematycznych oraz humanizację techniki jest Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. prof. Bogdana Skalmierskiego. Działalność wydawnicza skupia się na edycji materiałów konferencyjnych (częstokroć w formie książkowej) i monografii naukowych, ale też na cyklach artykułów, zamieszczanych w renomowanych czasopismach ogólnopolskich i zeszytach naukowych (m.in. Archives of Electrical Engineering, Acta Physica Polonica, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny, Elektronika, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Prace Naukowe IEL itd.) oraz w międzynarodowych bazach Xplore IEEE i Web of Science.
Dużą uwagę przykłada się do promocji i szerzenia współpracy międzyuczelnianej, przełamującej granice kierunków i specjalności – i sięgających nieraz daleko w środowiska „czysto” uniwersyteckie, związane z uprawianiem fizyki, matematyki, czy nauk przyrodniczo-rolniczych (m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), a nawet w środowiska artystyczne (Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie). Jednym z kluczowych zadań i celów jest troska o zachowanie dziedzictwa naukowego wybitnych polskich uczonych i inżynierów. Temu celowi służy Kampania Patrona Roku – wybitnego zmarłego Profesora, organizowana w „100. rocznicę Jego urodzin”. Również w regularnie wydawanych Rocznikach PTETiS, sumujących rokrocznie dorobek i osiągnięcia PTETiS, stałe miejsce zajmują rubryki, poświęcone historii nauki i techniki oraz – opracowywane regularnie i z wielką pieczołowitością i we współpracy z „rasowymi” historykami – biogramy najważniejszych osobistości polskiej elektrotechniki. Dopełnieniem obrazu tej właśnie działalności i dobitną wizytówką wieloletnich żmudnych i dociekliwych badań nad przeszłością polskiej nauki jest monografia historyczna „Polacy zasłużeni dla elektryki” pod redakcją prof. Jerzego Hickiewicza. Należy podkreślić również, że PTETiS jest obecny, zawsze tam w Polsce, gdzie dzieje się „coś” ważnego dla środowiska i „coś” dobrego z punktu widzenia uznawanych wartości i kultywowanych tradycji akademickich. Liczne wystąpienia i listy Przewodniczącego ZG PTETiS, przewodniczących Oddziałów oraz Profesorów-seniorów wzbogacają programy uroczystości, sesji Jubileuszowych i historycznych spotkań okolicznościowych oraz ceremonii nadawania godności i wyróżnień akademickich.
Wypełniona do ostatniego miejsca piękna i dostojna Sala Senatu Politechniki Warszawskiej była widomym potwierdzeniem tego, że szeroka działalność PTETiS jest ceniona i szanowana w całej Polsce. Spotkanie rozpoczęło przedstawienia Gości, które pokazało, w jak wyśmienitym, doborowym i reprezentatywnym gronie będzie przeżywany Jubileusz 55-lecia PTETiS. Kolejno witani Goście otrzymywali „wirtualne bukiety kwiatów”, którymi były – wciąż zmieniające się na ekranie – wspaniałe malarskie wizerunki róż, anemonów, storczyków i astrów pędzla najsłynniejszych mistrzów polskiego malarstwa m.in. L. Wyczółkowskiego, S. Wyspiańskiego, O. ­Boznańskiej, czy też A. Karpińskiego. Wystąpienie przewodniczącego PTETiS prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego było poświęcone nestorom Towarzystwa i Złotej Księdze Seniorów, opublikowanej w roku jubileuszowym, a zawierającej życiowe dewizy, złote myśli i przesłania do młodych adeptów nauki, jak też krótkie przemyślenia i błyskotliwe refleksje nestorów, mówiące o tym, czym było dla nich i czym jest w ich oczach PTETiS.
Chwilę głębokiej zadumy przyniosło wspomnienie tych, którzy odeszli w ostatnich latach. Było to poruszające przeżycie – śledzić przewijające się na ekranie twarze tych, z którymi jeszcze niedawno dane było nam rozmawiać, dyskutować i żartować, a których obraz może być teraz przywoływany i utrwalany tylko w pamięci i sercu.
Tej chwili głębokiej zadumy i ożywania wspomnień towarzyszyły dźwięki harfy. Przy pięknym złotym instrumencie, rozłożonym przy prezydialnym stole zajęła miejsce wybitna artystka Małgorzata Komorowska, a pełna liryzmu, melancholii i ciepła barokowa kompozycja, pomogła otworzyć serca na wspomnienia z niedawnej przeszłości – przywołać obraz ostatniego spotkania ze zmarłym kolegom na uczelni, w gabinecie, na korytarzu, czy też na konferencyjnej sali obrad. Kolejny punkt programu dał możliwość wyrażenia wdzięczności i przekazania podziękowań. Złotą Odznakę PTETiS dla Politechniki Warszawskiej z rąk przewodniczącego prof. K. Kluszczyńskiego odebrał J.M. Rektor prof. Jan Szmidt, dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – przewodniczący prof. Zbigniew Kowalewski, zaś dla IEEE–Polska Sekcja – prof. Mariusz Malinowski.
Pięknie zabrzmiały słowa J.M. Rektora, gospodarza obiektu, w którym mogliśmy się spotkać, mówiące o uznaniu dla Towarzystwa i o znaczeniu jego działalności dla społeczności naukowców w Polsce, a zwłaszcza dla środowiska elektryków, elektroników i automatyków. Statuetki 50-lecia PTETiS wraz z dyplomami i Medalem Profesora Janusza Groszkowskiego powędrowały do uczelni i wydziałów współpracujących z PTETiS i reprezentowanych na Sali Senatu przez rektorów, prorektorów i dziekanów, jak też na ręce prezesa Urzędu Patentowego RP, dyrektorów instytutów naukowo-badawczych oraz prezesów i przewodniczących zaprzyjaźnionych towarzystw i stowarzyszeń. Radosnym akcentem stało się wystąpienie przewodniczącego Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotra Szymczaka, który przygotował dla PTETiS Medal im. prof. M. Pożaryskiego (pierwszego Prezesa SEP) oraz Medal im. M. Doliwo-Dobrowolskiego (twórcy elektroenergetycznego systemu 3-fazowego) dla nestora PTETiS-owskich działaczy doc. Ludwika M. Referowskiego, pełniącego z pasją i wielkim zaangażowaniem – nieprzerwanie od 27 lat – funkcję przewodniczącego Oddziału Gdańskiego. Szczęśliwy los sprawił, że zaszczyt ten przypadł w udziale Przewodniczącemu Oddziału w dniu 23 stycznia 2017 roku, a więc dokładnie w 55. rocznicę zebrania założycielskiego na Politechnice Gdańskiej. Wręczenia obu medali SEP dokonali: prezes ZG SEP dr Piotr Szymczak oraz byli prezesi prof. Stanisław Bolkowski i prof. Jerzy Barglik. Miłym uzupełnieniem tego wydarzenia było wręczenie dla PTETiS Medalu im. Zbigniewa Białkiewicza, które miało miejsce w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach podczas noworocznego spotkania członków Oddziału Gliwicko-Opolskiego. Na ręce przewodniczącego PTETiS prof. K. Kluszczyńskiego oraz wiceprzewodniczącego Oddziału Gliwicko-Opolskiego prof. A. Świerniaka Medal przekazał prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP prof. J. Barglik.
Kolejne punkty programu pozwoliły gościom poznać bogatą działalność PTETiS. Zapoznanie uczestników w ciągu niewielu minut z działalnością, trwającą przez wiele lat, nie jest zadaniem łatwym. Udało się to wiceprzewodniczącemu PTETiS dr. hab. Włodzimierzowi Kałatowi, który zaproponował filmową opowieść oraz wspólne odwracanie kart „wirtualnej PTETiS-owskiej kroniki”. Rzęsiste oklaski na miarę „filmowego Oskara” były nagrodą za niecodzienny pomysł i piękną realizację. Obrazu działalności PTETiS dopełniła prezentacja sekretarza generalnego dr inż. Marcina Wesołowskiego, poświęcona obchodom Jubileuszu 55-lecia oraz Jubileuszom poszczególnych Oddziałów. Dzięki licznym zdjęciom i fotografiom członkowie PTETIS mogli jeszcze raz wziąć udział w uroczystym spotkaniu na Politechnice Częstochowskiej, ceremonii wręczenia Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. prof. B. Skalmierskiego, wigilijnej wieczerzy na Jasnej Górze, sesji jubileuszowej w auli Politechniki Rzeszowskiej, a następnie w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas XIII Konferencji WZEE ’2016, uroczystym spotkaniu rocznicowym na Politechnice Lubelskiej i wigilijnej wieczerzy na Zamku oraz w międzynarodowej konferencji Magnetic Measurements w historycznym Siewierzu, która została połączona z obchodami 10-lecia Oddziału Częstochowskiego.
Następny punkt programu był miły nie tylko oku, ale w szczególny sposób był miły dla ucha. Wypełnił go Koncert Życzeń, w którym kolejne kompozycje na harfę były dedykowane dostojnym gościom, szacownym nestorom oraz – wszystkim zaangażowanym w działalność PTETiS – Paniom. Życzenia były przesycone wdzięcznością, nadzieją i wiarą w to, że PTETiS będzie nadal trwał, a jego członkom nigdy nie zabraknie sił, zdrowia, energii i pasji do dalszego działania. Uroczystość w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej zakończyły wystąpienia Gości, wyrażające w ciepłych słowach wolę i obietnicę dalszej bliskiej współpracy, jak też kontynuacji wspólnych inicjatyw.
Obdarzona wspaniałym bukietem róż artystka Małgorzata Komorowska jeszcze raz ożywiła struny harfy, zapraszając wszystkich uczestników spotkania w Sali Senatu na wspólny poczęstunek, tradycyjny toast oraz dwa olbrzymie jubileuszowe torty, z których każdy mieścił na sobie cyfrę 5. Wymowa dekoracji była jednoznaczna: ocena „5+” za 55 lat działalności.
Przez wiele jeszcze godzin ruch w Sali Senatu nie ustępował. Goście dyskutowali o przyszłości polskiej nauki i towarzystw naukowych, rozwoju uczelni technicznych, badaniach naukowych, grantach, książkach, ale też umawiali się na wspólny udział w tegorocznych konferencjach PTETiS w Tatrach (Kościelisku), Beskidzie Śląskim (Ustroniu), na Polesiu (Supraśl), na Wyżynie Lubelskiej (Nałęczów), nad Bałtykiem (Darłówek), ale również w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

Czytaj cały artykuł..

Tagi