Dla Autorów

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie Śląskie Wiadomości Elektryczne autorowi przyznaje się 5 pkt.
 

  • Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję Śląskich Wiadomości Elektrycznych następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.
  • Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane.
  • Opinie zawarte w artykułach nie muszą być podzielane przez Redakcję.
  • Artykułów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
  • Artykuły podlegają opracowaniu redakcyjnemu i merytorycznemu.
  • Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych i artykułów sponsorowanych.
  • Ze względu na społeczny charakter wydawania czasopisma nie przewiduje się wypłaty honorariów autorskich.