Dla Autorów

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie Śląskie Wiadomości Elektryczne autorowi przyznaje się 5 pkt.
 

 • Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję Śląskich Wiadomości Elektrycznych następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.
 • Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane.
 • Opinie zawarte w artykułach nie muszą być podzielane przez Redakcję.
 • Artykułów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
 • Artykuły podlegają opracowaniu redakcyjnemu i merytorycznemu (dane dot. przygotowania artykułu)
 • Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych i artykułów sponsorowanych.
 • Ze względu na społeczny charakter wydawania czasopisma nie przewiduje się wypłaty honorariów autorskich.

 

Zasady recenzowania publikacji

 1. Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów publikowanej na stronach internetowych czasopisma oraz w wydaniach papierowych Śląskich Wiadomości Elektrycznych.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Przyjmuje się model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Formularz recenzencki dostępny jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma (formularz).
 7. Recenzja ma charakter poufny i pozostaje wyłącznie do wiedzy zespołu redakcyjnego Śląskich Wiadomości Elektrycznych.